Dobrodružství zbloudilého vojáka / The Adventures of The Lost Soldier

25.09.2022

Inscenace propojující fyzické divadlo s hudbou a prvky loutkového divadla. // Theatre performance which combines physical theatre with music and elements of puppet theatre.

Projekt vznikl ve spolupráci produkční platformy Rekultur, Divadelního festivalu Kutná Hora a Divadla X10.KONCEPT, REŽIE, HRAJE Janis Povilaitis
DRAMATURGIE Ondřej Novotný
VÝPRAVA Lucie Pangrácová a Julia Korotkova
HUDBA Eugeny Klimin
BUBNY David Císařovský

Inscenace je ironickou parabolou o vojákovi, který se vůlí osudu ocitl ve válce, které se zúčastnit nechtěl. Na půdorysu příběhu vojáka Povilaitis reflektuje pocity, které v něm agrese vyvolává. Hlavní myšlenkou inscenace je hledání odpovědi na otázky: Jak daleko můžeme zajít, než si uvědomíme, že jsme vždy odpovědní za násilí, které pácháme? Co se musí stát, aby se člověk dostal ze své informační bubliny? Pokud se na něčem přímo nepodílíme, znamená to, že neneseme odpovědnost za to, co se děje naším jménem? Východní politolog Vladimir Pastuhov řekl: Cesta k obrácené přeměně ruské zombie v člověka je cestou komplexního pokání a sebeobjevování. Rusové potřebují milovat ne Ukrajince, ale sami sebe - potřebují se naučit zacházet se sebou jako s lidmi, a teprve potom začnou cítit bolest někoho jiného. Nebude to možné, dokud se národ nepodívá do zrcadla, neuvidí se v něm a ve výsledku nebude zděšen. To se nestane samo od sebe. Někdo musí umístit zrcadlo tam, kde je teď televize. Inscenace propojuje fyzické divadlo s hudbou a prvky loutkového divadla.

Projekt vznikl ve spolupráci Divadla X10, Divadelního festivalu Kutná Hora a produkční platformy Rekultur, je podpořen Státním fondem kultury ČR.

The Adventures of the Lost Soldier

CONCEPT, DIRECTION, STARRING Janis Povilaitis
DRAMATURGY Ondřej Novotný
SCENIC DESIGN Lucie Pangrácová a Julia Korotkova
MUSIC Eugeny Klimin
DRUMS David Císařovský

The performance is an ironic parable about a soldier who, even though he hadn't wanted to, ended up in a war. The story of a soldier enables Povilaitis to reflect his own feelings provoked by the Russian aggression. The performance tries to seek answers to the following questions: how far can we go before realising that we are always responsible for the violence we commit? How can we step out of our filter bubbles? If we don't directly take part in something, does it mean that we are not responsible for it even if it's done in our name? The Eastern political scientist Vladimir Pastukhov stated: "The path to a reverse metamorphosis of a Russian zombie into a man is a path of complex atonement and self-discovery. The Russians don't need to love the Ukrainians but themselves. Only after they learn to treat each other like human beings, will they start to feel someone else's pain. This won't be possible until the nation takes a look in the mirror, sees its reflection and is horrified by it. That won't happen all by itself. A person needs to put a mirror where the television stands now." The performance combines physical theatre with music and elements of puppet theatre.

The project is a result of collaboration between the Theatre X10, the Divadelní festival Kutná Hora and the Rekultur production platform and is supported by State Culture Fund.