REKULTUR_EWA ZEMBOK

Rekultur si klade za cíl rekultivovat společnost skrze umění. Platforma vznikla v roce 2021 přirozeným vývojem a transformací ze spolku Strašilka, který řadu let fungoval jako entita pro divadelní rozvoj dětí a mládeže. Rekultur produkuje i distribuuje již hotová díla (s důrazem na performativní umění), ale také podporuje vznik nových, neotřelých a originálních projektů současné české i evropské scény. Platforma chce kultivovat diváka směrem k modernímu myšlení, které apeluje na komunikaci, vede k vědomější a aktivnější společenské a občanské angažovanosti. Svou ukotveností v přítomnosti, současných tématech a trendech se tak staví do pozice produkčního média informujícího o stavu světa. 

Rekultur aims to recultivate society through art. The platform was created in 2021 as a natural development and transformation from the Strašilka association, which for many years functioned as an entity for the theatre development of children and youth. Rekultur supports the creation of new, fresh and original projects on the contemporary Czech and European scene (with an emphasis on performative art), but also produces and distributes finished works. The platform wants to cultivate the audience towards modern thinking, which appeals to communication, leads to more conscious and active social and civic engagement. With its anchoring in the present, current topics and trends, it thus places itself in the position of a production medium that informs about the state of the world.

 Ewa Zembok

Divadelní režisérka, kurátorka a kulturní producentka.
Pochází z Katowic, kde vystudovala filmovou vědu, nová média a sociologii, v Česku ukončila obor divadelní režie na Divadelní Akademie Múzických Umění. Ve své tvorbě se zabývá sociální a politickou tématikou, realizuje činoherní, autorské, site specific projekty a zajímá ji umění ve veřejném prostoru. Inscenací Don Juan x2 debutovala v roce 2007 v Polsku, kde také získala zkušenosti s filmovou produkcí především jako druhý režisér celovečerního filmu Matka. V roce 2013 spoluzaložila nezávislé Divadlo X10, kterého byla uměleckou šéfkou a režírovala tam stěžejní inscnenace. S divadlem spolupracovala také jako kurátorka Divadelního festivalu Kutná Hora a manažerka mezinárodních vztahů.

S inscenací Autoatlas Ukrajiny vyprodukovanou přes MeetFactory získala v roce 2014 cenu festivalu ...příští vlna / next wave... za Projekt roku. Inscenace Haarmann se objevila v širší nominaci na Cenu Josefa Balvína za sezonu 2016/2017.
V roce 2022 zahájila činnost nezávislé produkční platformy Rekultur.
TRAILER

Theatre director, curator, art producer.

Born in Katowice in Poland where she studied film studies, new media and sociology. In the Czech Republic, she received a degree in drama direction at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts. She collaborates especially with independent groups and theatres. In her work, she deals with social and political themes, realizes drama theatre, authorial and site specific projects, she is interested in art in public space. In 2007 she debuted with a play Don Juan x2 in Poland where she also debuted in the film production as the second director of the feature film Mother in 2012. Sometimes she works as a translator as well. In 2013 she co-founded the independent Theatre X10 where she used to be an artistic director and directed significant performances, she also worked as a curator of the Kutna Hora Performing Arts Festival and as a manager for the international projects.

Her site specific performance Autoatlas Ukrajiny produced by Meetfactory won a prize of the ...příští vlna / next wave... festival for the Production of the Year in 2014, performance Haarmann was among the nominees for the Josef Balvín Award for the 2016/2017 season. In 2021 she launched an independent production platform called Rekultur.
TRAILER