Rekultur je nezávislá produkční platforma, která podporuje vznik nových, neotřelých a originálních projektů současné české i evropské scény (s důrazem na performativní umění), ale také produkuje i distribuuje již hotová díla. Klade si za cíl rekultivovat společnost skrze umění. 

Rekultur vznikl v roce 2021 přirozeným vývojem a transformací ze spolku Strašilka, který řadu let fungoval jako entita pro divadelní rozvoj dětí a mládeže. Chce kultivovat diváka směrem k modernímu myšlení, které apeluje na komunikaci, vede k vědomější a aktivnější společenské a občanské angažovanosti. Svou ukotveností v přítomnosti, současných tématech a trendech se tak staví do pozice produkčního média informujícího o stavu světa. 
Rekultur vede Ewa Zembok - kulturní producentka, režisérka a kurátorka.


Rekultur is an independent production platform, which supports the creation of new, fresh and original projects on the contemporary Czech and European scene (with an emphasis on performative art), but also produces and distributes finished works. Rekultur aims to recultivate society through art.

The platform was created in 2021 as a natural development and transformation from the Strašilka association, which for many years functioned as an entity for the theatre development of children and youth. Rekultur wants to cultivate the audience towards modern thinking, which appeals to communication, leads to more conscious and active social and civic engagement. With its anchoring in the present, current topics and trends, it thus places itself in the position of a production medium that informs about the state of the world. 
The leader of Rekultur is Ewa Zembok - art producer, director and curator.